پژوهش‌های در حال آماده سازی و انتشار گروه حقوقی و عبادی

 • پژوهش‌های در حال آماده سازی و انتشار گروه حقوقی و عبادی
 1. اقرار عند الحاکم
 2. اماکن مکه و مدینه
 3. تجاوز به عنف
 4. حرز
 5. توبه در جرایم حدی و تعزیری
 6. حق الله و حق الناس
 7. رشوه
 8. سفرهای حرام و مصادیق آن
 9. شلاق
 10. صبی
 11. فعل حرام غیر منصوص در قانون
 12. ماهیت سفر شرعی
 13. مسافت شرعی بر حسب کیلومتر
 14. مسجد
 15. مکان اعتکاف و تعریف مسجد جامع
 16. وحدت و تعدد در جرایم
 17. تظاهر و تجاهر به فسق
 18. مصلحت و مفسده
 19. شرکت و معاونت در جرایم
 20. جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی