پروژه های در حال انجام گروه فرهنگی اجتماعی

  • پروژه های در حال انجام گروه فرهنگی اجتماعی
  1.  شأن اجتماعی در احکام فقهی (با تاکید بر خمس، نفقه، زکات، استطاعت، فقر، مصرف و …)
  2. تشبه به کفار و مصادیق معاصر آن
  3. موضوع شناسی دارالاسلام
  4. موضوع شناسی غنا و موسیقی
  5. موضوع شناسی قمار و آلات قمار
  6. موضوع شناسی رقص و حرکات موزون
  7. موضوع شناسی لهو و لعب
  8. موضوع شناسی بازی های دیجیتالی
  9. موضوع شناسی وحدت و تفرقه در جامعه اسلامی با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر