پروژه های در حال انجام گروه فرهنگی اجتماعی

  • پروژه های در حال انجام گروه فرهنگی اجتماعی
  1.  شأن اجتماعی در احکام فقهی (با تاکید بر خمس، نفقه، زکات، استطاعت، فقر، مصرف و …)
  2. موضوع شناسی بازی های دیجیتالی