پژوهش‌های در حال انجام گروه پزشکی و تغذیه

  • پژوهش‌های در حال انجام گروه پزشکی و تغذیه
  1. پیوند اعضاء و بافت
  2. فلس و آبزیان
  3. استحاله
  4. فترات یسیره
  5. تغییر جنس
  6. محصولات کشاورزی تراریخته
  7. مرگ ترحمی