پژوهش‌های در حال انجام گروه پزشکی و تغذیه

 • پژوهش‌های در حال انجام گروه پزشکی و تغذیه
 1. موضوع شناسی پیوند اعضاء و بافت
 2. موضوع شناسی فلس و آبزیان
 3. موضوع شناسی استحاله
 4. موضوع شناسی فترات یسیره
 5. موضوع شناسی تغییر جنس
 6. محصولات کشاورزی تراریخته
 7. موضوع شناسی مرگ ترحمی
 8. موضوع شناسی مرگ مغزی
 9. موضوع شناسی مواد اعتیاد آور
 10. اجزای حرام و مکروه حیوانات حلال گوشت