آغاز طرح حمایت از پایان نامه‌های موضوع شناسانه سطح ۳ و ۴ حوزوی

طرح حمایت از پایان نامه‌های موضوع شناسانه سطح ۳ و ۴ حوزوی آغاز شد

علاقمندان می‌توانند پس از مطالعه دقیق آیین‌نامه، فرم درخواست را تکمیل و طبق فرایند به صورت حضوری تحویل دفتر معاونت علمی مؤسسه نمایند.

آدرس موسسه: قم بلوارجمهوری کوچه شماره ۸ پلاک۵۲ مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی- معاونت علمی

ایمیل معاونت علمی موسسه:   pajoohesh.mozooshenasi@gmail.com