تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

oloom-farhang-eslami

oloom-farhang-eslami1